سئوال: اگر دولتهای ممالک اسلامی، در آمد حاصل از حج را صرف مصارف خارج از مصالح اسلام و مسملین نمایند، آیا می توان تا زمان رفع این مشکل به سفر حج نرفت؟

سوال

با سلام و تحیت؛ درست مصرف نکردن حاکمان کشورهای اسلامی، دلیلی بر نرفتن شخص مستطیع به حج نمی شود.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 135 views 0