سئوال: اگر آهنگساز و یا خواننده ای ذره ای احتمال دهد که ممکن است از آثارش در مجالس لهو و لعب استفاده شود و برای افرادی مصداق غنا شود آیا می تواند آن را منتشر نماید؟ حال اگر احتمال استفاده غیر مشروع و مفسده دار از آثارش زیاد باشد چه وظیفه ای در قبال ساخت آن دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت ؛ حرمت غنا وابسته به محتوای آن نیست، بلکه اگر آهنگ موسیقی یا نوع خواندن خواننده به گونه ای باشد که شنونده از حالت طبیعی خودش خارج شود، حرام خواهد بود و در این صورت خواندن و تولید آن آهنگ نیز جایز نخواهد بود. اما اینکه احتمال استفاده حرام از چیزی موجب حرمت نمی شود، هر چند آن احتمال زیاد باشد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 473 views 0