سئوال: امامت زن در نماز آیا صحیح است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ امامت زن برای زنان در نماز جماعت، جایز است.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 305 views 0