سئوال: امامت زن در نماز آیا صحیح است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ امامت زن برای زنان در نماز جماعت، جایز است.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 367 views 0