سئوال: استفاده از بانک اسپرم که قطعا با استمناء، منی تهیه می شود و اجنبی غیر مسلمان هم هستند در باردار کردن زن شیعه که شوهرش اسپرم اصلا ندارد و بقای زندگیشان منوط به بچه دار شدن است چه صورت دارد؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ فرض سئوال جایز نیست؛ مگر آنکه ضرورت اقتضا کند؛ مثلاً بقای خانواده مشروط به چنین کاری باشد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 260 views 0