سئوال: آیا کوتاه کردن ریش در حد تراشیدن (درغیر این صورتی که باعث اذیت همسر می باشد) جایز است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ کوتاه کردن ریش اگر طوری باشد که تراشیدن بر آن صدق کند، جایز نیست و اگر صدق نکند، مانعی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 117 views 0