سئوال: آیا پوشاندن روی پا برای زنان در مکانی که مردان نامحرم نیز وجود دارند واجب است؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ خیر؛ واجب نیست مگر آنکه به نیت تحریک جنس مخالف باشد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 247 views 0