سئوال: آیا هیبنوتیزم از نظر اسلام حرام است؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ اگر در این مورد عامل به این امر، بدنبال اهداف حرام و معصیت نباشد و طرفی که این عمل روی وی انجام گرفته، دچار ضرر وزیان های روحی و روانی و یا جسمی نگردد، مطابق اصل اولی محکوم به حلیت است و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 236 views 0