سئوال: آیا نماز خواندن با چادرهای بدن نما صحیح است ؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که زیر چادر بدن پوشیده باشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 297 views 0