سئوال: آیا می توان از نطفه هایی که در بانک نطفه نگهداری می شود، در لقاح مصنوعی با منی خود آنها را ممزوج و شرائط لقاح را فراهم و با دستگاه در رحم همسر قرار داد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که با مقدمات حرام همراه نباشد، علی الظاهر و بر فرض سئوال مانعی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 124 views 0