سئوال: آیا میتوان از نطفه هایی که در بانک نطفه نگهداری میشود در لقاح مصنوعی با منی خود آنها را ممزوج و شرائط لقاح را فراهم و با دستگاه در رحم همسر قرار داد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه با گناه همراه نباشد، علی الظاهر و بر فرض سئوال مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 232 views 0