سئوال: آیا معظم له به آزادی شرطبندی در ورزش های سوارکاری و تیراندازی اعتقاد دارند؟ (اگر اعتقاد دارند علت تمایز شرطبندی در این دو ورزش چیست در حالی که این با اصول ما فاصله دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛ مسابقات دو دسته است بعضی از آنها در متن قراردادشان ، اگر قرار شرط کرده و چیزی را به عنوان شرط و عوض معین کنند، قرار داد باطل نبوده و صحیح است و گرفتن آن عوض هم جایز است ، ماشین سواری و موتور سواری و حتی دوچرخه سواری و تیر اندازی با هر نوعش از این موارد است و بعضی از آنها اگر چه در متن قرارداد نباید شرط عوض کنند و اگر چنین کنند صحیح نبوده و باطل خواهد بود اما میتوانند این طور بکنند از طریق نهادهای دولتی و یا مردمی اقدام کرده خود آن نهاد و دستگاه به صورت نقد و یا جنس به برندگان مسابقات در نظر بگیرند. بنا بر این برای تشویق نسل جوان و پر کردن اوقات فراقت هم از طریق اول در مواردی و هم از طریق دوم در موارد دیگر میتوان اقدام کرد. هدف از اینکه گفته اند شرط بندی نباید بشود و جایز نیست، برای این است که دریافت ها و پرداخت ها روی حساب و تعریف خاص صورت گرفته و بدون حساب و تعریف ، افراد پول مردم را به جیب نزنند و تحت عناوین تعریف شده مانند بیع و هدیه و هبه و صدقات و امثال ذلک مانند شروط مشخص و شناخته شده انجام گردد و برای همین جهت است که قمار و برد و باخت ممنوع است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 274 views 0