سئوال: آیا مسلمان اجازه دارد دعوت در مهمانی که در آن صاحبخانه مشروب می خورد قبول کند؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در روایات متعدد آمده که نشستن بر سفره ای که در آن مشروب قرار دارد، جایز نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 305 views 0