سئوال: آیا صله ی رحم واجب است؟ در صورت وجوب کیفیت آن رابیان بفرمایید.

سوال

با سلام و تحیت؛ رحم، اگر پدر و مادر باشد، صلۀ آنها واجب است و در موارد دیگر، مستحب موکد است و اگر عنوان قطع رحم صدق کند، جایز نیست.
حد و کیفیت در صلۀ رحم، متفاوت است و گاهی با حداقل یک احوالپرسی صورت می پذیرد.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 224 views 0