سئوال: آیا شرکت بانوان در نمازهای جماعت یومیه و نماز جمعه کراهت دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سئوال کراهت ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 228 views 0