سئوال: آیا شخصی که احتمال می دهد روزه قضا دارد، می تواند روزه مستحبی بگیرد و اگر برای روزه مستحبی مانند اعتکاف نذر کند چطور؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتی که وقت موسع باشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 438 views 0