سئوال: آیا زنان در زمان قاعدگی می توانند قرآن و اسماء خدا و ذکر بخوانند، بعضی مواقع برای آرامش انسان نیاز به قرآن خواندن دارد؟

سوال

با سلام و تحیت؛ بجز سوره های چهارگانه ای که سجده واجب دارند، می توانند بقیه را بخوانند، ولی باید مراقب باشند دست و بدنشان با کلمات و اسماء الهی تماس نداشته باشد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 236 views 0