سئوال: آیا در اعتکاف زن و فرزند ،اجازه شوهر و ولی لازم است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر روز اول و دوم اعتکاف بوده و عدم حضور زن در کنار شوهر با حق استمتاع تنافی داشته باشد، اجازه شوهر شرط است ولی اگر روز سوم اعتکاف باشد، اجازه شوهر شرط نیست و همچنین است در اجازه پدر و مادر در مورد فرزندی که اعتکاف او موجب اذیت و ناراحتی والدینش باشد که در این مورد اجازه آنان شرط است.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 233 views 0