سئوال: آیا خوردن دست پخت کافر جایز است و گوشت و ماهی ای که کافر می پزد را نیز می توان خورد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر شخصی که گوشت را پخته از اهل کتاب باشد، خوردن آن غذا مانعی ندارد و در ماهی، به مسلمان بودن صیاد، نیازی نیست و اگر ماهی زنده از آب گرفته شده و در آب نمرده باشد نیز مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 322 views 0