سئوال: آیا جایز است ماهی های حرام را به کفار بفروشند و پول حاصل آن را مصرف کنند یا به حکومت اسلامی بدهند؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ ماهی های حرام، اگر برای خوردن مسلمان مورد معامله واقع شوند، ممنوع و حرام اند ولی چون عرفاً مال محسوب شده و خرید وفروش آن به غیر مسلمان بلا مانع است و از این جهت که دارای منافع حلال غیر از خوردن می باشد، فروشنده غیر ازاینکه می تواند به خریدار غیر مسلمان بفروشد،می تواندبه مسلمان نیز بفروشد که در موارد غیر خواکی استفاده کند.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 406 views 0