سئوال: آیا به نظر حضرت عالی بین فقها در مورد وجوب پوشش موی سر اجماع بوده است یا خیر؟در گذشته و حال؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ این مسئله ریشه قرآنی دارد و فقها هم به آن ملزم شده اند.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 526 views 0