سئوال: آیا بر شوهر لازم است که ماهیانه یا روزانه پولی جهت مخارج همسرش به او بپردازد و در صورت وجوب آیا شوهر حق دارد مورد مصرف پول را تعیین کند؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ بر شوهر واجب است خرجی همسرش را بصورت متعارف بپردازد حال اگر متعارف محل زندگی، جنس است باید جنس تهیه کند و اگر متعارف نقدی است، نقدی که بصورت روزانه و یا ماهانه و بصورت توافقی باید پرداخت شود.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 95 views 0