سئوال: آیا برداشتن عضوی از میت برای پیوند زدن به انسان دیگر جایز است؟ و آیا در صورت برداشتن عضو دیه باید پرداخت شود؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در غیر حالت ضرورت جایز نیست و در هر صورت اگر عضوی را بردارند و به شخص دیگری پیوند بزنند، بنابر احتیاط واجب باید دیه بپردازند.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 104 views 0