سئوال: آیا ازدواج با بستگان نزدیک مکروه است ؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سئوال هیچ کراهتی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 100 views 0