سئوال: آیا قسم خوردن به قرآن کریم و دست قرار دادن روی آن به قصد تایید سخنی که درست بوده و بر راست بودن آن اطمینان داریم، اشکال دارد؟ با تشکر

سوال

باسلام و تحیت؛ قسم به قرآن، قسم حقیقی نیست و آثار قسم نیز بدان مترتب نیست؛ اگرچه اخلاقاً بهتر است انسان خود را پایبند به آن بداند.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 556 views 0