سئوال:چرا آبجو حرام است؟ اگه چیزی ۵% الکل داشته باشد حرام است؟ در حالی که آبجو مستی نمی آورد؟ یعنی هر کسی حتی ۵ لیتر بخورد مست نمی شود؟ با دلیل ثایت کنید؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ چون بر طبق روایت، رسول خدا(ص) آن را تحریم کرده است و باید توجه داشت ملاک در مستی، شانیت مستی آور است، اگرچه ممکن است شخصی بخاطر عادت، با نوشیدن مقادیر زیادی هم مست نشود.
بنابراین مشابه این موضوع، مثال وضع قانون است که آن را برای یک فرد خاص وضع نمی کنند و قانون موضوعه، شامل حال همه افراد می شود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 3693 views 0