سئوال:شخصی برای راحت بودن زنان و دختران خانه اش و تامین امنیت آنها، خدمتکار مرد خود را به عقد موقت مادر همسر خود در می آورد. حالا آن شخص و همسرش فوت کرده‌اند و آن خدمتکار ادعا دارد با همسر کارفرمای خود ازدواج کرده است، در صورتی که به مادرش محرم بوده به این نیت که به دختر و فرزندان مونث‌اش محرم باشد. آیا با وجود ازدواج بین خدمتکار و مادر همسر کارفرما، فرضاً ازدواج فیمابین آقای خدمتکار و همسر کارفرما که دختر خوانده وی محسوب می شود صحیح است یا خیر؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که مرد مورد نظر با مادر همسر صاحب خانه، نزدیکی کرده باشد، دختران آن خانم ربیبه او محسوب شده و برایش حرام ابدی اند و هیچوقت نمی توانند با او ازدواج کنند.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 227 views 0