سئوال:حقیر سوالی را که در زیر آمده است مطرح نموده بودم که حضرتعالی عقد را در چنین شرایطی محمول بر صحت دانسته اید : مردی – به هر علت – فاقد هر گونه احساسی نسبت به جنس مخالف بوده و امکان استمتاع جنسی به هیچ عنوان وجود ندارد با زنی عقد نکاح دائم منعقد نموده است و زن نیز با اطلاع به این مسئله و بدلیل شدت علاقه به زوج اقدام به مزاوجت با ایشان نموده است آیا شرعاً چنین عقدی صحیح بوده یا خیر؟ حال سوال این است که در چنین شرایطی – با وجود منتفی بودن استمتاع جنسی بای نحو کان – تکلیف مهر زن چه خواهد بود ؟

سوال

جواب: باسلام و تحیت؛ در صورتیکه نکاح صحیح بین طرفین جاری شده باشد، مرد به تمام مهریه مدیون است مگر در صورت طلاق و بواسطه عدم دخول که قهراً نیمی از مهریه به عهده مرد خواهد بود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 498 views 0