سئوال:آیا پوشش زن در نماز باید طوری باشد که از هیچ طرف بدن او دیده نشود؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ زن چه در حال نماز باشد و یا نباشد، واجب است بدنش را از نامحرم و اجنبی بپوشاند و در حال نماز نیز، پوشش او آنگونه ای باشد که در غیر نماز خود را از نامحرم پوشانده است.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 545 views 0