سئوال:آثار رضا و تنفیذ لاحق ولی در نکاح منقطع چیست؟

سوال

جواب: باسلام و تحیت؛ به اعتقاد بنده که اذن ولی را شرط اخلاقی و برای تحکیم مبانی خانواده می دانم، اگرچه رضا و تنفیذ لاحق در صحت عقد قبلی تاثیری ندارد و عقد صحیحاً واقع شده و احکام مربوط به زناشوئی بر آن مترتب است، لیکن همان اثر اخلاقی و تحکیم مبانی خانواده را خواهد داشت و این امر اگرچه به اعتقاد بنده صحیح است اما همانطوریکه در رساله نیز توضیح داده شده، بدان توصیه نمی کنیم بلکه اکیداً سفارش بر کسب رضا و اجازه ولی در نکاح شده و بر آن اصرار شده است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 126 views 0