سؤال: ۱. درصورتی که انسان به صورت عمدی یا غیرعمدی جنب شود آیا لباسهایی که تنش بوده است نجس می شود ؟ ۲. ( به فرض نجس شدن لباسها) آیا میتوان این لباسها را با لباسهای تمیز که نجس نیست و فقط کثیف است شست ؟ در صورت شستن این لباسهای کثیف هم نجس می شود ؟ ۳. حال به فرض نجس شدن لباسها در سوال دو، آیا هنگامیکه کل لباسها در ماشین های لباس شویی که چندبار لباس را میشوره و آب میکشه آیا میتوان تمام لباسها را در این ماشین انداخت یا تمامی لباسها بازهم نجس است ؟ ۴. وقتی غسل جنابت کرده باشیم و بعد از خارج شدن از حمام آبی خارج شود آیا دوباره باید غسل کرد یا غسل درست است ؟ باتقدیم احترام

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

پاسخ سؤال اول: در صورتی که نجاست به لباس ها سرایت کرده باشد، نجس بوده و تطهیر آنها لازم است. پاسخ سؤال دوم: در صورتی که عین نجاست از بین رفته و آب جاری باشد، می توان آن را با دیگر البسه شست. پاسخ سؤال سوم: ماشین لبسشوئی هایی که چند بار آب را پر و خالی می کنند، به دلیل اتصال به آب جاری، البسه نجس را پاک می کنند به شرط اینکه عین نجاست از آنها زائل شده باشد. پاسخ سؤال چهارم: اگر بعد از استبراء باشد، نه غسل دارد و نه نجس است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 2670 views 0