سؤال: ۱-تعریف صحیح بلوغ چیست و با چه معیاری می توان بلوغ را کشف کرد؟ ۲-برای اجرای حدود از جمله قصاص علاوه بر بلوغ رشد هم لازم است یا خیر؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

بلوغ تکلیفی با تمام شدن ۱۵ سال قمری برای پسران و اتمام نه سال قمری برای دختران محقق می شود اگرچه ممکن است برای برخی بلوغ ، زودرس باشد؛ اما بلوغ غیر تکلیفی ممکن است با توجه به شرایط و موانع مطرح شده در شریعت و قانون فرق کند بدین معنا که ممکن است قانون برای اجرای یک حد خاص، سن مشخصی را در نظر بگیرد کمااینکه در مسائل اقتصادی غیر از بلوغ تکلیفی، رشد هم شرط شده است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 268 views 0