سؤال: کفار و مشرکین و اهل کتابی که در ممالک غیر اسلامی زندگی می کنند قصد جنگ ندارند و قراداد صلحی هم نبسته اند کافر حربی هستند؟ معامله کردن با آن ها جااست ؟ آیا آن ها حق مالکیت دارند؟ در معامله با مسلمین آیا آن ها مالک ثمن یا مثمن میشوند؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال کافر حربی نبوده، با آنها می توان معامله کرد و حق مالکیت هم دارند.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 184 views 0