سؤال: چنانچه شى اى با تماسّ با نجاست نجس شود، سپس خود این شىء با شىء دومى تماس پیدا کند و همانطور شىء دوم با شىء سوم و… حال این واسطه ها تا چه تعداد باعث انتقال نجاست به شىء بعدى مى شود؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

متنجس از واسطۀ سوم به بعد، دیگر منجس نیست.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 512 views 0