سؤال: پیشتر فتوائی از حضرتعالی منتشر شد که در آن نوشیدن آب به اندازۀ سد رمق برای فرد روزه داری که گرفتار عطش شدید شده، مجاز دانسته شده بود؛ سؤال اینجانب این است که این تشنگی و عطش، آیا هر تشنگی و عطشی را شامل می شود یا مرز معینی دارد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

کمااینکه در اظهارنظر و استدلال آن مفصلاً توضیح داده شده بود، این موضوع فرد روزه داری را شامل می شود که عطشی شدید بر او عارض شده در حالی که سابقۀ مریضی عطش و امثالهم را نیز ندارد و در این عطش، خوف جان و یا احتمال ضرر و زیان(عسر و حرج) قابل توجه او را تهدید می کند؛ اینجاست که مطابق روایات معتبره،  نوشیدن آب به اندازۀ سد رمق اجازه داده شده و نه بیشتر و آن هم برای برطرف کردن خطر احتمالی ست. در اینجا روزه باطل نیست و قضا هم ندارد اگرچه فرد می تواند احتیاطاً این روزه را قضا کند.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 320 views 0