سؤال: پدرم ۴ ماه قبل به رحمت خدا رفتند، ایشان هفت سال پیش بنا به دلایلی به صورت سوری اسناد ملکی خودشان را به نام عموم زدند و در وصیتنامه خودشان عمویم را وصی کردند و اختیار این اسناد را به ایشان دادند، حال ایشان قصد دارند بیشتر این اموال را صرف امور خیریه بکنند، با توجه به اینکه ما سه فرزندیم، من به همراه دو خواهر که من و یکی از خواهرام هم مجردیم و به این پول نیاز داریم، آیا این درست است که عمویم این کار را بکند؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در صورتی که انتقال سند به نام عمو واقعی نبوده و سوری باشد، اگر وصیتی در کار است فقط در ثلث اموال نافذ است و اگر وصیت نامه ای در کار نباشد، کل اموال مربوط به ورثه بوده و تنها هزینه کفن و دفن و ایام ثلاثه از اصل مال کسر می گردد.0
adminfaq 4 سال 0 Answers 258 views 0