سؤال: هرگاه پزشک مرد یا زنی را عقیم کند، آیا باید دیه بپردازد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ همانطوریکه در رساله بدان اشاره شده است، در صورتیکه عقیم نمودن جایز نبوده و ممنوع باشد، عقیم کننده هم مرتکب گناه شده و نیز ضامن دیه است.

 0
, adminfaq 8 سال 0 Answers 137 views 0