سؤال: هرگاه مسلمانی ازمسلمانی دیگر یک خانه را بخرد و مقدار زیادی از قیمت خانه را پرداخته و قسمتی دیگر باقیمانده باشد و حوادث طوری پیش آید که مالک نتواند پول باقیمانده را بگیرد ومشتری نتواند آنرا بپردازد. درصورت مراجعه مالک بعد ازچندین سال وتفاوت درارزش پولی ، پول باقیمانده چطور وچقدر پرداخته شود؟

سوال

با سلام و تحیت؛ به نظر می رسد پول باقیمانده باید بر اساس قدرت خرید روز محاسبه شود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 280 views 0