سؤال: نوعی پرنده دریایی که هنگام پرواز کمتر بالها را بهم میزندولی پاهایش مثل مرغابی پره دارد، حلال گوشت است یا خیر؟

سوال

باسلا و تحیت؛ ؛مطابق مساله ۳۷۹۱ رساله، پرنده حلال گوشت را از دو راه می شناسند. یک:بال زدن آنان در حال پروازشان بیش از بال نزدنشان باشد و راه دوم داشتن انگشت جدا مانند انسان، سنگدان و چینه دان و هرکدام از آنها را داشته باشد، کفایت می کند.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 281 views 0