سؤال: نظر معظم له در مورد اختصاص ارز دولتی به حجاج چیست؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛
مطابق نصّ قرآن کریم حج برای کسانی‌ است که دارای استطاعت مالی و بدنی باشند؛ بنابراین اگرکسی مستطیع نیستحج برای او واجب نیست؛ دولت نیز مکلّف نیست زمینه استطاعت فوق را فراهم کند و بالطبع اگر اولویّت‌های مصرف ارز رعایت نشود که دولت مکلّف است آنها را رعایت کند، تخصیص دادن چنین ارزهایی معلوم نیست مشروع باشد.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 669 views 0