سؤال: نظر مرجع بزرگوار درباره میزان اعتبار و حجیت خبر واحد در مباحث غیر عملی یعنی اعتقادات و اخلاقیات ونیز مباحث تفسیری چیست و درصورت صلاحدید اشاره به دلیل آن هم بفرمایند؟ با تشکر و التماس دعا

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

روایات در باب اعتقاد با دو چیز سنجیده می شود. یکی برهان عقلی است و دیگری آیات قرآن کریم. بنابراین اگر محتوای یک روایت اعتقادی با برهان عقلی یا با یکی از آیات قرآن منطبق شد قابل عمل بوده و در غیر اینصورت فاقد اعتبار است. در مسائل اخلاقی نیز در صورتی که شامل نوعی الزام به فعل یا به ترک باشد، طبعاً با ملاکات کلی عقلائی سنجیده می شود که اگر تطبیق کند قابل عمل است و در غیر اینصورت قابل عمل نیست.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 337 views 0