سؤال: مولفی کتابی شبیه کتاب قبلی خود تالیف می کند و به ناشر دیگری می دهد، ناشر کتاب اول آیا حق جلوگیری از نشر کتاب مشابه را دارد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتیکه عرف نشر، تفاوتی بین کتاب اول و دوم نگذارد و یا آنقدر تفاوت کم باشد که عرف نشر آن را به حساب نیاورد و با توجه با اینکه واگذاری کتاب برای نشر و طبع، از باب  تملیک و یا عقد اجاره است و لازم الوفاء، اگر واگذاری کتاب مشابه به ناشر دوم، موجب ضرر به ناشر اول شود، ناشر اول حق جلوگیری و مطالبه خسارت را دارد.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 392 views 0