سؤال: موارد مجاز افشای اسرار و راز را در شرع بفرمایید.

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

افشای اسرار در عموم به هیچ وجه جایز نیست مگر در مواردی که فرد آنقدر خطرناک باشد که افشای سر او در جلوگیری از خطر اثرگذار باشد که تشخیص این معنا مشکل است ولی در مواردی که دادگاه صالح بخواهد و احقاق حق مبتنی بر افشای آن سر باشد و یا کسی در مقام مشورت باشد، در حد ضرورت بلامانع است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 259 views 0