سؤال: من یک شیعه هستم که قصد ازدواج با یک دختر اهل تسنن رو دارم. اما قیم دختر که عموی دختر خانم میشه اصرار داره که نکاح بین شیعه و سنی اعتبار نداره. من و مادر دختر خانم فکر کردیم که اگر من فقط برای اینکه بتونم خطبه عقد رو از نظر اهل تسنن جاری کنم بگم که سنی هستم و اینکه خود دختر حاضر هست بعد از ازدواج شیعه بشود و خطبه عقد به شیعه را هم جاری کند. اینجا برای من سوالاتی است که از نظر مذهب شیعه اشکال دارد اگر من بنابر مصلحت این کار را کنم؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ چنین ازدواجی از نظر شرعی اشکالی ندارد و منع عموی دختر، مانع صحت عقد نیست.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 171 views 0