سؤال: من با رضا، یک قرارداد کاری بستیم. توافق ما این بود که کمتر از حقوقی بگیرم که قانون مشخص کرده ،الان من قرارداد را قبول ندارم و جهت تسویه حساب به دادگاه شکایت کردم،دادگاه حکم داده که قرار داد خلاف قانون است. توافق و قرار داد شما نافذ نیست و توافق به کمتر از حد اقل حقوقی که قانون مشخص کرده تاثیری ندارد و طبق قانون، رضا باید ما به التفاوت حقوق و عیدی و غیره را به من بدهد. آیا استناد به حکم دادگاه و دریافت مبلغ حلال است؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

حکم دادگاه اگرچه نافذ است ولی احتیاط آن است که بین طرفین مصالحه شود چراکه بین آنها قرارداد از روی طیب نفس صورت گرفته بوده است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 289 views 0