سؤال: مسح پا باید تا کجا کشیده شود ؟ اگر لازم است تا مفصل کشیده شود ، آیا لازم است از روی برآمدگی بگذرد و یا همین که از کنار آن هم رد شود کافی است ؟ اگر لازم نیست تا مفصل کشیده شود ، چنانچه بخواهیم به احتیاط عمل کنیم باید چه کنیم ؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛ در فرض سؤال می تواند از سر انگشتان تا مفصل و بالعکس مسح پا بکشد؛ در هر صورت برآمدگی پا باید مسح شود و احتیاط آن است که کل روی پا تا مقداری از ساق مسح کشیده شود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 501 views 0