سؤال: مدتی است دو آیه ذهن من را به خودش مشغول کرده، خواهش میکنم به سوالاتی که برای من پیش آمده است جواب بدهید. ۱) در آیه ۱۹۷ بقره( توشه بردارید و بدانید که برترین توشه تقواست.) تقوا چیست و چطور میتوان بدستش آورد یعنی با چجور با تقوا باشیم؟ ۲)در آیه ۹ شمس (رستگار آن کسی است که جان خویش را تزکیه نمود.) باز منطور از تزکیه چیست و چجور میتوان جان را تزکیه داد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در مورد آیۀ ۱۹۷ سورۀ مبارکۀ بقره، توصیه به تقوا در واقع توصیه به ایجاد مصونیت فکری، اخلاقی و عملی برای فرد است؛ بدین معنا که انسان در سایۀ معرفت درست، ایمان راسخ و عمل همسو با معرفت، خود را در حفاظ و قلعۀ سلامت و عفت قرار دهد.

اما در مورد آیۀ ۹ سورۀ مبارکۀ شمس، مقصود از تزکیه این است که انسان به دلیل اینکه دارای گرایشات گوناگون و متضاد است و این گرایشات، در اکثر موارد موجب می شود انسان از مسیر سلامت و سعادت خارج شده و در مسیر سقوط و هلاکت قرار گیرد برای پیشگیری از افتادن در مسیر هلاکت، نیازمند تزکیه تفس است که به معنای پاکسازی و تطهیر درون از گرایش های افراطی و تفریطی است.

بنابراین اگر کسی نفسش را تزکیه کند، در مسیر اعتدال قرار گرفته و این موجب رستگاری و سعادت خواهد بود. در واقع تزکیه نوعی خودسازی است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 262 views 0