سؤال: فروش قبور چند طبقه چه حکمی دارد و آیا دفن اموات بعدی در چنین قبوری نبش قبر حساب نمی‌شود؟ گرفتن پول در قبرستان وقفی برای اجازه دادن به دفن اموات چه حکمی دارد (در صورتی که بدون پرداختن چنین وجهی که گاهی بسیار زیاد هم هست اجازه دفن نمی‌دهند) اگر بخواهیم میتی را در قبر پدر یا برادر دفن کنیم آیا باید از وراثشان اجازه بگیریم و اگر اجازه گرفتن از وراث لازم است اگر وراث نزدیک از دنیا رفته باشند آیا باید از همه فرزندان آنها اجازه بگیریم؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیّت ؛ فرض سؤال همانگونه که فقهای عظام عنوان کرده اند عمل مطلوبی نبوده و جزء مکروهات به حساب می آید، ولی اگر وجوهی برای نگهداری، هزینه برگزاری مراسم و مانند آن گرفته شود اشکالی ندارد؛ کمااینکه صرف دفن اموات در قبور چند طبقه، نبش قبر نیست.

اما در فرض سؤال آخر در صورتی که قبر ملک آنها باشد، اذن ورثه ی فعلی لازم است.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 1138 views 0