سؤال: فتوای معظم له درباره توبه فردی که مسلمان شیعه بوده لکن الان در مورد خدا و وحدانیت او آشفتگی اعتقادی داشته باشه که شارع مفدس بدان ارتداد می گوید ولی آن را اظهار نکرده و باعث گمراهی دیگران نشده چیست؟ آیا توبه کفایت می کند و یا باید شهادتین را بگوید؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛ در فرض سؤال صرف آشفتگی، ارتداد آور نیست و تنها ندامت کفایت می کند ولی بهتر آن است با افراد قوی، امین و اهل استدلال چه مکتوب و یا شفاهی مطالب را در میان بگذارد تا منشأ شبهات و آشفتگی ها مرتفع گردد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 432 views 0