سؤال: ظاهرا قانون و شرع مواردی را تعیین کرده است که در صورت وقوع، افراد به حکم شارع از ارث محروم می‌شوند: ۱- اگر وارثی، مورث خود را به قتل برساند. ۲-ارث بردن کافر از مسلمان است. ۳-«فرزند ولدالزنا» است. ۴-«لعان» بین زن و شوهر است. ۵-اگر فرزندی به واسطه لعان از سوی پدرش نفی ‌شود. -آیا مورد دیگری برای محروم کردن از ارث هست؟ -آیا بواسطه انجام فعل حرام توسط ورثه یا وابستگان ورثه می شود از ارث محروم نمود؟ -آیا تلاش و کمک ورثه به موصی در محروم شدن دیگر ورثه ناخلف جایز است؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

فروض سؤال خلاف قاعده است بنابراین جایز نیست و صرفا محرومیت در ارث در جائی جایز است که دستور شارع وجود داشته باشد.0
adminfaq 4 سال 0 Answers 295 views 0