سؤال:برخی معتقدند کسانی که قائل به وحدت وجود هستند نجس هستند حالا بنا به نظر حضرت عالی آیا قائلین وحدت وجود نجس هستند؟

سوال

باسلام و تحیت؛

مسأله وحدت وجود یک امر نظری ست و کسانی که معتقد به این امرند، ممکن است طوری تفسیر کنند که نه تنها با توحید در تضاد نبوده و مستلزم حلول و امثال ذلک نباشد بلکه توحید الهی را به نحو خالص تر بیان کنند؛ بنابراین صرف وحدت وجود بدون توجه به تفسیر صحیح آن موجب قدح معتقد به آن نمی شود.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 271 views 0